Style 71

270.00

Gayatri Necklace

Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

hand-chiseled