Style 71

270.00
  • Style 71
  • Style 71
  • Style 71
  • Style 71
  • Style 71

Gayatri Necklace

Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

hand-chiseled